Privacybeleid

Pannen passie hecht veel waarde aan jouw privacy. We verwerken alleen die gegevens die nodig zijn voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die we over jou en je gebruik van onze diensten verzamelen. Jouw gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden aan derden verstrekt.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop aangeboden dienstverlening van Pannen passie. De ingangsdatum van deze voorwaarden is 15/11/2023, met de publicatie van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle eerdere versies. Dit privacybeleid geeft aan welke gegevens over jou door ons worden verzameld, waarvoor deze gegevens worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen we aan je uit hoe we jouw gegevens opslaan, hoe we deze beschermen tegen misbruik en welke rechten je hebt met betrekking tot de persoonsgegevens die je aan ons verstrekt.

Als je vragen hebt over ons privacybeleid, kun je contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, wiens contactgegevens je aan het einde van dit privacybeleid kunt vinden.

Over de gegevensverwerking

Hier lees je hoe we jouw gegevens verwerken, waar we deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken we gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Webwinkelsoftware

WordPress

Onze website is ontwikkeld met het WordPress-platform, dat bepaalde persoonsgegevens verzamelt wanneer je onze site bezoekt. WordPress verzamelt gegevens zoals IP-adressen, gebruikstijdstippen en pagina-interacties om ons te ondersteunen bij het verbeteren van de gebruikservaring. Deze informatie stelt ons in staat beter te begrijpen hoe onze bezoekers de site gebruiken en helpt ons onze content en diensten te optimaliseren. WordPress bewaart deze gegevens volgens hun eigen privacybeleid, dat strikte maatregelen en protocollen bevat om jouw gegevens veilig en privé te houden.

Gmail

We gebruiken Gmail voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer. Deze dienst heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies en corruptie van jouw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Gmail heeft geen toegang tot onze postvakken en we behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

Betaalprocessors

Klarna

Voor het verwerken van een (deel van de) betalingen in onze webwinkel gebruiken we het platform van Klarna. Klarna verwerkt jouw naam, adres en woonplaatsgegevens en je betaalgegevens zoals je bankrekening- of creditcardnummer. Klarna heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen. Klarna behoudt zich het recht voor je gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in dat kader (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen.

WooPayments

Voor het verwerken van een (deel van de) betalingen in onze webwinkel maken we gebruik van het platform van WooPayments. WooPayments verwerkt jouw naam, adres en woonplaatsgegevens en je betaalgegevens zoals je bankrekening- of creditcardnummer. WooPayments heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen. WooPayments behoudt zich het recht voor je gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in dat kader (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen.

Beoordelingen

WebwinkelKeur

We verzamelen beoordelingen via het platform van WebwinkelKeur. Als je een beoordeling achterlaat via WebwinkelKeur, ben je verplicht een naam en e-mailadres op te geven. WebwinkelKeur deelt deze gegevens met ons, zodat we de beoordeling aan je bestelling kunnen koppelen. In sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact met je opnemen om een toelichting op je beoordeling te geven. Als we je uitnodigen om een beoordeling achter te laten, delen we je naam en e-mailadres met WebwinkelKeur. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel je uit te nodigen om een beoordeling achter te laten. WebwinkelKeur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen. WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben we aan WebwinkelKeur toestemming gegeven.

Overige

Microsoft Clarity

We werken samen met Microsoft Clarity en Microsoft Advertising om vast te leggen hoe je onze website gebruikt en ermee interacteert door middel van gedragsmetrieken, heatmaps en sessieherhaling om onze producten/diensten te verbeteren en op de markt te brengen. Gegevens over het gebruik van de website worden vastgelegd met behulp van first- en third-party cookies en andere volgtechnologieën om de populariteit van producten/diensten en online activiteiten te bepalen. Daarnaast gebruiken we deze informatie voor site-optimalisatie, fraude-/beveiligingsdoeleinden en reclame. Voor meer informatie over hoe Microsoft je gegevens verzamelt en gebruikt, bezoek de Microsoft Privacyverklaring.

Verzenden en logistiek

Als je een bestelling bij ons plaatst, is het onze taak om je pakket bij jou te laten bezorgen. We gebruiken verschillende diensten voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat we je naam, adres en woonplaatsgegevens met ons delen. Deze gegevens worden alleen gebruikt ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst.

Facturatie en boekhouden

Exact

Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken we gebruik van de diensten van Exact. We delen je naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot je bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Jouw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. Exact is tot geheimhouding verplicht en zal je gegevens vertrouwelijk behandelen. Exact gebruikt je persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking

We gebruiken jouw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die je verstrekt. We gebruiken jouw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als je gegevens met ons deelt en we gebruiken deze gegevens om – anders dan op jouw verzoek – op een later moment contact met je op te nemen, vragen we je hiervoor expliciet toestemming. Jouw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke ver plichting.

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld je IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan Pannen passie op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van jouw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn we gedwongen jouw gegevens te delen, maar we zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen

We bewaren jouw gegevens zolang je klant van ons bent. Dit betekent dat we jouw klantprofiel bewaren totdat je aangeeft dat je niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als je dit bij ons aangeeft, zullen we dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Dit betekent ook dat we jouw gegevens niet langer dan twee jaar bewaren vanaf het laatste contactmoment of transactie, tenzij daarvoor een wettelijke rechtvaardigingsgrond ten grondslag ligt. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen we facturen met jouw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen we dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot jouw klantprofiel en documenten die we naar aanleiding van jouw opdracht hebben vervaardigd.

Je rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heb je als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. We leggen je hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe je je op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen we om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van jouw gegevens enkel naar je bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat je de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen we je vragen je te legitimeren. We houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren we geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvang je in de machineleesbare gegevensindeling die we binnen onze systemen hanteren. Je hebt te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als je vermoedt dat we jouw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd sturen we je op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder we deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd sturen we je op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd sturen we je op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot je de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd sturen we je op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over jou die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen we in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten

Je hebt in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door of in opdracht van Pannen passie. Als je bezwaar maakt zullen we onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van je bezwaar. Is je bezwaar gegrond dan zullen we afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan jou ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. Je hebt bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. We verwerken jouw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Ben je van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Cookies

Google Analytics

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als onderdeel van de “Analytics”-dienst. We gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken.

Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze

gegevens. We hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Snapchat Ads

Daarnaast zetten we cookies in voor de ‘Snapchat Ads’-service. Deze cookies stellen ons in staat de interactie van gebruikers met onze advertenties op Snapchat te volgen, om zo de effectiviteit van onze advertentiecampagnes te meten en te verbeteren.

TikTok Ads

We gebruiken TikTok Ads-cookies om onze advertenties op het TikTok-platform te optimaliseren. Deze cookies helpen ons inzicht te krijgen in het gedrag van onze doelgroep op TikTok en zorgen voor een relevantere advertentie-ervaring.

In overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving, kunnen deze verwerkers verplicht zijn om inzage te geven in deze gegevens. We hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Voor Snapchat en TikTok gelden vergelijkbare voorwaarden waarbij de gegevens uitsluitend voor onze eigen advertentiedoeleinden worden gebruikt en niet worden gedeeld voor externe services.

Cookies van derde partijen

In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze privacyverklaring.

Wijzigingen in het privacybeleid

We behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vind je echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop we reeds verzamelde gegevens met betrekking tot jou verwerken, dan brengen we je daarvan per e-mail op de hoogte.

Contactgegevens

Pannen passie: Johan de Wittlaan 7, 6828 XB Arnhem, Nederland. Telefoonnummer: (085) 212 7523. E-mailadres: contact@pannenpassie.nl